Foreningens navn er Dansk Tesammenslutning / Danish Tea Association (Foreningen optræder derfor ofte også under akronymet DTA.) Den engelske betegnelse bruges i de sammenhænge, hvor vi netværker med udenlandske aktører.

Foreningen har hjemsted i Aarhus Kommune.

Foreningen har som mission at udbrede kendskabet til teprodukter og tetraditioner, og derved øge efterspørgslen i Danmark efter teprodukter af høj kvalitet. Det ønsker vi, fordi vi mener te er et produkt, der af forskellige årsager (fra kulinariske til spirituelle) er med til at øge livskvaliteten. Foreningens målgruppe er personer, som har interesse i at lære mere om teprodukter og tetraditioner, enten af filosofiske, helbredsmæssige eller madkulturelle årsager, og som ønsker at støtte arbejdet med at udbrede kendskabet hertil i Danmark. Foreningens arbejde er af ikke-kommerciel og almennyttig karakter. Formålet med foreningen er konkret at tilbyde følgende aktiviteter:

 • Rådgivning og oplysning om te
 • Organisering af teoplevelser herunder messer, festivaler, præsentationer og andre events
 • Netværksaktiviteter og vidensdeling blandt medlemmerne
 • Fundraising, kontakt til sponsorer
 • Indkøbsfællesskaber
 • Reducering af omkostninger til markedsføringsaktiviteter
 • At knytte bånd til andre organisationer, der arbejder med te, nationalt som internationalt.

Foreningen Dansk Tesammenslutning består af en kreds af personer, der ønsker at yde en frivillig indsats til fordel for at fremme kendskabet til og nydelsen af te og forskellige tekulturer. Medlemmer inddeles i to hovedgrupper:

 • Gruppe A: Erhvervsdrivende inden for te (professionelle entusiaster)
 • Gruppe B: Almindelige støttemedlemmer (private entusiaster)

DTA´s målgruppe vil typisk være helse-interesserede, kulinarisk interesserede, folk med interesse for Asien, spirituelt- og filosofisk orienterede personer samt erhvervsdrivende inden for te og specialfødevarer.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og består af foreningens medlemmer.  Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af juni måned og indkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen skal indkaldes til skriftligt, evt. ved opslag på hjemmesiden eller ved udgivelse af nyhedsbrev med mindst 3 ugers varsel.   Dagsorden skal desuden fremgå. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning fremlægges til debat og godkendelse. Beretningen beskriver foreningens aktiviteter i det forgangne år. Som minimum bør beretningen indeholde oplysninger om, hvorledes der er levet op til foreningens formålsparagraf, specielt de initiativer foreningen har taget i forhold til gennemførsel af aktiviteter i henhold til formålet og missionen.
 3. Det reviderede regnskab fremlægges til debat og godkendelse.
 4. Fastsættelse af evt. kontingent pr. 1. juli.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
 7. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden vedlagt de nødvendige bilag skal være generalforsamlingen i hænde senest 7 dage før mødets afvikling. Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis 1/3 af foreningens Gruppe A medlemmer skriftligt forlanger det.

Gruppe A medlemmer kan give fuldmagt til andre Gruppe A medlemmer i forhold til at stemme til generalforsamlingen.

Bestyrelsen forestår foreningens drift mellem generalforsamlingerne, og vælges af og blandt de af foreningens medlemmer, der er mødt op på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 8 medlemmer, herunder 2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2 årig periode. En suppleant, der indtræder i stedet for et bestyrelsesmedlem, følger det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode. Ved øvrige tillidsposter gælder valg for 1 år.

I valgperioden kan en tillidspost alene fratages et medlem, såfremt dette besluttes ved en generalforsamling, ordinær eller ekstraordinær. Bestyrelsen skal konstituere sig på generalforsamlingen med direkte valg til formandspost/næstformandspost/kassererpost. Den frivillige forening tegnes af formanden eller, i formandens fravær, næstformanden i forening med kassereren.

Bestyrelsen består pr. februar 2019 af formanden, næstformanden, kassereren, 3 medlemmer og 2 suppleanter.

Foreningen kan have indtægter fra eksempelvis:

 • Medlemskontingenter
 • Overskud ved aktiviteter
 • Offentlige tilskud
 • Sponsorater
 • Frivillige indskud
 • Annoncering

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Der vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor, som forestår foreningens regnskab.

Vedtægterne kan kun ændres på en ordinær generalforsamling, og kun hvis 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor. Foreningens opløsning kræver ligeledes 2/3 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer. Dog kan foreningen opløses, hvis forslag om opløsning, efter at være forslået på en generalforsamling i henhold til ovenstående, vedtages med mindst halvdelen af de fremmødte medlemmers tilslutning på en ny generalforsamling, der er specielt indkaldt til med henblik på beslutning om opløsning af foreningen.
Hvis foreningen opløses skal eventuelle ubrugte midler fordeles ligeligt imellem foreningens Gruppe A medlemmer.